Listopad 2011

Myosotis caespitosa

21. listopadu 2011 v 21:56

Lychnis githago

21. listopadu 2011 v 21:54

Salix

21. listopadu 2011 v 21:48

Helianthemum vulgare

20. listopadu 2011 v 21:33

Kamélie?

20. listopadu 2011 v 16:31

Mathiola+Nemophila 1838

19. listopadu 2011 v 21:55

Viburnum 1787

18. listopadu 2011 v 20:04

Z učebnice botaniky 1774

17. listopadu 2011 v 20:00

Scilla+Nectaroscordum, 1842

16. listopadu 2011 v 19:54

Nolana+Oenothera 1842

15. listopadu 2011 v 19:20

Lagerstroemia regia 1882

14. listopadu 2011 v 19:17

Sterculia nobilis, 1882

13. listopadu 2011 v 19:15


Delphinium+Lupinus 1842

11. listopadu 2011 v 18:56

Líska a dub 1901

10. listopadu 2011 v 18:53

Lupinus, 1842

9. listopadu 2011 v 18:51

Kousek lesa, 1895

8. listopadu 2011 v 18:49

Helleborus, po 1850

7. listopadu 2011 v 18:46

Cyclamen+Malus 1702

6. listopadu 2011 v 18:45

Nephelium lappaceum 1882

5. listopadu 2011 v 8:39